Pemikiran Tasawuf Perspektif Syariat Islam

  • Paimat Sholihin Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Keywords: Tasawuf, Syariat Islam, Pemikiran

Abstract

Timbulnya tasawuf itu bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu sejak Nabi Muhammad Saw diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia. Perhatikanlah tahannus dan khalwat Rasulullah Saw di Gua Hira sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, dengan maksud disamping menghindarkan diri dari hawa nafsu keduniawian, juga mencari jalan untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa dari noda-noda yang menghinggapi masyarakat pada waktu itu. Dengan demikian hati dan jiwa beliau tetap bersih tidak terkena dengan berbagai godaan pada waktu itu. Memang sejak kecil beliau telah menunjukan kebersihan jiwanya, dan hal ini dipergunakan oleh kaum shufi sebagai dasar kegiatan untuk membersihkan hati dan jiwa. Setelah Muhammad menjadi Rasul, banyak kegiatan-kegiatan beliau yang dijadikan pedoman dan kaum shufi merasa lega dan puas terhadap garis-garis yang telah ditunjukan oleh Rasulullah Saw dalam menunaikan ibadah untuk lebih mendekatkan diri (taqarub) kepada Allah SWT. Hal ini dianggap sebagai dasar amalan-amalan tasawuf bagi hidup dan kehidupan kaum shufi, seperti: zuhud, riyadlah, dzikir, tawakal, sabar, dan lain sebagainya.

References

Fikriyah, Rif’atul, Al-Mahabbah 713-801 M; Ajaran Sufisme Rabiah Al Adawiyah, dalam Mulya Kelana, edt, 2007, Pemikiran Tingkat Tinggi terhadap Ajaran Islam, Jakarta : Binangkit

Jalhum, Syeikh Ibrahim, 2003, Pelita As-Sunnah, Bandung : Pustaka Setia

Kamal, Adnan Mustofa, 2010, Pesona Cinta Ilahi, Jakarta : Rabitha

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, Kitab: Riqaq, Bab: Jadilah kamu manusi asing di dunia atau seorang pejalan jauh. Cet. I, Beirut: al-Makatabah al-Ilmiyah
Mahmud, Abdul Halim. 2001, Tasawuf di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Setia

M. Anwar Solihin, 2005, Akhlak Tasawuf , Bandung : Nuansa

Nasution, Harun, 1973, Falsafah dan Mistisme dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang

Siraj, Said Agil, 2009, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Jakarta : Pustaka Irvan
Published
2021-01-30
Section
Articles